Dołącz do newslettera...
... i odbierz do 40 zł zniżki!

Dbamy o politykę prywatności. Wysyłamy nie więcej niż jedną wiadomość tygodniowo, a każdy mail posiada opcję rezygnacji z subskrypcji.
Promocje
Certyfikowane szkolenie Train the trainer - Kwestia czasu
Certyfikowane szkolenie Train the trainer - Kwestia czasu

450,00 zł

Cena regularna: 490,00 zł

Najniższa cena: 490,00 zł

365,85 zł

Cena regularna: 398,37 zł

Najniższa cena: 398,37 zł
usługa
Magnetyczna linijka - 52,5 cm (outlet)
Magnetyczna linijka - 52,5 cm (outlet)

270,06 zł

Cena regularna: 337,58 zł

Najniższa cena: 337,58 zł

219,56 zł

Cena regularna: 274,46 zł

Najniższa cena: 274,46 zł
szt.
VarioOne® ShoulderStrap Panel
VarioOne® ShoulderStrap Panel

120,65 zł

Cena regularna: 134,05 zł

Najniższa cena: 120,65 zł

98,09 zł

Cena regularna: 108,98 zł

Najniższa cena: 98,09 zł
szt.
VarioOne® Accessory Panel
VarioOne® Accessory Panel

84,33 zł

Cena regularna: 93,70 zł

Najniższa cena: 84,33 zł

68,56 zł

Cena regularna: 76,18 zł

Najniższa cena: 68,56 zł
szt.
VarioOne® Marker Panel No.One
VarioOne® Marker Panel No.One

59,12 zł

Cena regularna: 65,69 zł

Najniższa cena: 59,12 zł

48,07 zł

Cena regularna: 53,41 zł

Najniższa cena: 48,07 zł
szt.
VarioOne® Marker Panel BigOne
VarioOne® Marker Panel BigOne

59,12 zł

Cena regularna: 65,69 zł

Najniższa cena: 59,12 zł

48,07 zł

Cena regularna: 53,41 zł

Najniższa cena: 48,07 zł
szt.
VarioOne® Marker Panel fineOne
VarioOne® Marker Panel fineOne

70,63 zł

Cena regularna: 78,48 zł

Najniższa cena: 70,63 zł

57,42 zł

Cena regularna: 63,80 zł

Najniższa cena: 57,42 zł
szt.
VarioOne® - etui na markery
VarioOne® - etui na markery

631,68 zł

Cena regularna: 701,87 zł

Najniższa cena: 631,68 zł

513,56 zł

Cena regularna: 570,63 zł

Najniższa cena: 513,56 zł
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SALANDER sp. z o.o.

Definicje:

Dane Osobowe Użytkownika– dane osobowe podanych przez Użytkownika w karcie rejestracyjnej oraz w Zamówieniu, w szczególności imię i nazwisko Użytkownika, adres jego miejsca zamieszkania.

Dni Robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

Dostawa– doręczenie przez Przewoźnika Produktów zamówionych przez Użytkownika, potwierdzone Dowodem Dostawy;

Dowód Dostawy– dokument potwierdzający odbiór przesyłki podpisany przez przewoźnika i Użytkownika lub dokument elektroniczny dostępny na stronie przewoźnika;

Konto Użytkownika- baza zawierająca dane Użytkownika służące do realizacji składanych zamówień

Konsument– osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży, niezwiązaną bezpośrednio z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący– Użytkownik, który złożył Zamówienie.

Koszyk– narzędzie umożliwiające Użytkownikowi dokonanie wstępnej selekcji Produktów oraz oszacowanie ich wartości oraz wartości przyszłego Zamówienia;

Opis Produktu– dostępny w Sklepie Internetowym SALANDER opis zawierający podstawowe informacje o Produkcie, jego przeznaczeniu, producencie oraz cenie;

Produkt– produkt, który jest prezentowany w Sklepie Internetowym SALANDER;

Przewoźnik–  wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu podmiot odpłatnie doręczający Produkty do Użytkownika. Lista Przewoźników znajduje się w Regulaminie.

Regulamin– niniejszy dokument, który określa w szczególności:

 • warunki niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży,
 • elementy Umowy sprzedaży,
 • tryb postępowania reklamacyjnego
 • warunki gwarancji na Produkty,
 • zasady ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204).

Rejestracja– wypełnienie przez Użytkownika karty rejestracyjnej na stronie internetowej SALANDER

SALANDER - spółka Salander sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Sklep Internetowy SALANDER  - serwis internetowy o adresie http://www.experiencecorner.com,

Umowa Sprzedaży– umowa, w ramach której SALANDER zobowiązuje się sprzedać a Użytkownik kupić Produkty za cenę wskazaną w Zamówieniu i na warunkach opisanych w Regulaminie.

Użytkownik– osoba fizyczna, osobę prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Zamówienie– prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz Zamówienia, zawierający oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające cenę, rodzaj i liczbę Produktów.

 

Postanowienia Ogólne

Sklep Internetowy SALANDER działa pod adresem www.experiencecorner.com i jest własnością spółki Salander sp. z o.o. z siedzibą: ul. Puławska 39 lok.2 02-508 Warszawa, zarejestrowanej w sądzie rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373158  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł oraz o numerze NIP: 521-358-95-22.

Sklep Internetowy SALANDER prowadzi sprzedaż Produktów na podstawie Umowy Sprzedaży, której integralną część stanowi Regulamin.

Cena Produktu określona jest w Opisie Produktu. 

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego od SALANDER potwierdzenia realizacji Zamówienia na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Zamówieniu. Potwierdzenie jest wysyłane przez Sklep Internetowy firmy SALANDER po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Kupującego w Sklepie Internetowym SALANDER.

 

Przyjmowanie i Realizacja Zamówień

 

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Użytkownik składa Zamówienie w Sklepie Internetowym SALANDER. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66Kodeksu Cywilnego.

Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik ma możliwość dokonania wstępnej selekcji Produktów, którymi jest zainteresowany przy użyciu Koszyka. Do momentu złożenia Zamówienia Użytkownik może możliwość usuwania albo dodawania Produktów lub zmiany ilości zamawianych Produktów.

Składanie Zamówień możliwe jest 24 h/dobę, za wyłączeniem czasu w którym realizowane są czynności serwisowe lub aktualizacyjne.

Złożenie Zamówienia jest możliwe po akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

Zamówienia są składane na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej SALANDER.

W terminie 48 godzin od daty złożenia Zamówienia Kupujący otrzyma na adres e-mail wskazany w Zamówieniu odpowiedź potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji albo informację o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z uzasadnieniem.

Złożone Zamówienia mogą być każdorazowo potwierdzane telefonicznie przez  SALANDER.

Kupujący może uzyskać informacje na temat realizacji Umowy Sprzedaży pod numerem telefonu +48222431413 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy: info@experiencecorner.com

Kupujący ma obowiązek opłacenia zamówienia do 14 dni roboczych od jego złożenia. W przypadku braku uiszczenia płatności w tym terminie zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

Zmiana lub Anulowanie Zamówienia

 

Zmiana lub anulowanie Zamówienia możliwe jest w terminie 48 godzin  od daty złożenia Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z SALANDER pod numerem telefonu +48222431413, chyba że Zamówienie zostało już uprzednio przekazane do realizacji. Zamówienie uważa się za przekazane do realizacji po wysłaniu przez SALANDER potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres mailowy wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.

O udanym anulowaniu albo odmowie anulowania Zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony mailem na adres podany w Zamówieniu.

 SALANDER zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji bądź anulowania potwierdzonego uprzednio Zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym lub w przypadku niezgodności danych zawartych w Zamówieniu z informacjami uzyskanymi od Kupującego w trakcie ww. weryfikacji.

 

Ceny Produktów

 

Ceny Produktów określone są w Opisie Produktu.

Wszystkie ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich (PLN).w polskojęzycznej wersji strony i w Euro (Eur) w anglojęzycznej wersji strony.

Ceny Produktów nie zawierają kosztów związanych z Dostawą.

SALANDER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Produktów bez konieczności uprzedniego ogłoszenia.

Każde Zamówienie jest realizowane zgodnie z cenami obowiązującymi w dacie złożenia takiego Zamówienia. Ponowne złożenie Zamówienia po otrzymaniu przez Użytkownika powiadomienia o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji bądź po anulowaniu Zamówienia przez Użytkownika lub SALANDER jest traktowane jako nowe Zamówienie i jest realizowane zgodnie z cenami Produktów aktualnymi na dzień założenia nowego Zamówienia.

 

Warunki Dostawy

 

Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Apaczka.pl, zgodnie z warunkami świadczenia usług obowiązującymi Przewoźnika. Szczegóły warunków Dostawy są dostępne na stronie internetowej www.apaczka.pl

Koszty Dostawy do wybranych krajów europejskich są widoczne w Koszyku podczas składania zamówienia i różnią się w zależności od kraju i wybranej formy płatności.

Kupujący potwierdza prawidłowe wykonanie Dostawy poprzez podpisanie Dowodu Dostawy

Kupujący przed podpisaniem Dowodu Dostawy  zobowiązany jest zbadać w obecności Przewoźnika przesyłkę - jej stan, całość, kompletność, nienaruszalność i zgodność ze specyfikacją ustaloną w Umowie Sprzedaży oraz sprawdzić poprawność faktury VAT wystawionej przez SALANDER.

W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy treścią Umowy Sprzedaży lub fakturą VAT a dostarczonymi Produktami, Kupujący niezwłocznie poinformuje SALANDER na piśmie o istniejącej rozbieżności.

Z chwilą podpisania Dowodu Dostawy ryzyko związane z posiadaniem i używaniem Produktów przechodzi na Kupującego, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów.

Faktura VAT wystawiana jest do każdej przesyłki zawierającej Produkty i wysyłana mailem w momencie wysłania przesyłki zawierającej Produkty przez SALANDER. Kupujący wyraża niniejszym zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w postaci elektronicznej w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

Formy Płatności

 

Kupujący może dokonać zapłaty w jednej z poniżej określonych form płatności:

 • przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń Blue Media (banki współpracujące z tym systemem: mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING, Bank BGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET – Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe)
 • kartą płatniczą za pośrednictwem systemu rozliczeń Blue Media (operatorzy kart współpracujący z tym systemem: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)
 • przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń DotPay
 • kartą płatniczą za pośrednictwem systemu rozliczeń DotPay
 • przelewem bankowym na konto SALANDER (Raiffeisen Bank Polska S.A., nr konta to: PL 27 1750 0009 0000 0000 2031 1118)
 • za pobraniem (zapłata do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki)

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

SALANDER zastrzega sobie prawo do zawieszenia uprawnienia Kupującego do dokonania zapłaty „za pobraniem” jeżeli Kupujący nie odbierze dwóch kolejno wysłanych przesyłek zawierających Produkty płatnych „za pobraniem”. W takim przypadku Kupujący będzie mógł dokonać płatności „za pobraniem” po złożeniu i odebraniu kolejnej przesyłki przy wykorzystaniu innej formy płatności.

 

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 

Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres:

ul. Puławska 39 lok.2 02-508 Warszawa. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej sklepu w zakładce Formularz reklamacji.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument zobowiązany jest do zwrotu wszystkich Produktów nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot ceny zapłaconej przez Konsumenta w wykonaniu Umowy Sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez SALANDER oświadczenia o odstąpieniu.

Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach czynności zwykłego zarządu. W przeciwnym wypadku Konsument zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez SALANDER w celu przywrócenia Produktów do stanu poprzedniego. Konsument ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie zwracanych Produktów do momentu ich otrzymania przez SALANDER.

Zwracane Produkty powinny zostać wysłane na adres:
ul. Puławska 39 lok.2 02-508 Warszawa. Koszt odesłania Produktów do SALANDER ponosi Konsument.

W przypadku ujawnienia i przedstawienia SALANDER niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejącej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, na zasadach określonych w § 10 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2002r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) Konsument może żądać doprowadzenia takiego Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży przez nieodpłatna naprawę lub wymianę na nowy.

Jeżeli naprawa Produktu lub wymiana Produktu na nowy byłaby niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów albo gdyby SALANDER nie zdołał uczynić zadość tym żądaniom w odpowiednim czasie albo gdy wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, wówczas Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Jednakże Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, gdy wada jest nieistotna.

W szczególności nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych z Produktami zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego SALANDER, jeśli różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Użytkownika.

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty Dostawy, pod warunkiem, iż powiadomi SALANDER o wadzie Produktu najpóźniej w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane drogą mailową na adres info@experiencecorner.com lub pisemną na adres: ul. Puławska 39 lok.2 02-508 Warszawa.

Reklamacja powinna zawierać dane Konsumenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania), datę i numer Zamówienia, opis przedmiotu reklamacji i propozycję dotyczącą sposobu jej załatwienia.

Konsument powinien dołączyć dokumenty i inne będące w jego posiadaniu dowody, którymi uzasadnia reklamację.

Reklamacja powinna być zgłaszana w formie pisemnej albo elektronicznej na formularzu dostępnym na Stronie internetowej sklepu Salander zakładce Formularz reklamacji

SALANDER jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli SALANDER nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni, uważa się, że uznał reklamację. 

W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, SALANDER przekazuje konsumentowi oświadczenie o:

 1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
 2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Odrzucając reklamację SALANDER będzie obowiązany do zajęcia stanowiska w sprawie skorzystania z pozasądowego rozwiązywania zaistniałego sporu. Jeżeli SALANDER nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich właściwy dla spółki SALANDER to: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

Gwarancja

 

Jeśli do Produktu jest dołączona oryginalna karta gwarancyjna producenta lub importera, napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy są podane na karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej.

W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są przez SALANDER na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta z tytułu roszczeń wynikających z Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm) wynikających z niezgodności towaru z umową.

Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

 • wad fabrycznych Produktu,
 • uszkodzeń mechanicznych Produktu powstałych w trakcie transportu Produktu do Kupującego
 • niezgodności Produktu z treścią Umowy Sprzedaży

Zwanych dalej łącznie „Wadami”.

W przypadku stwierdzenia Wady Kupujący powinien odesłać na swój koszt Produkt na adres: ul. Puławska 39 lok.2 02-508 Warszawa.

Do odsyłanego Produktu należy dołączyć fakturę VAT oraz formularz reklamacji dostępny w zakładce Formularz reklamacji. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków reklamowany sprzęt będzie odsyłany na koszt Kupującego.

Ryzyko uszkodzenia zwracanego Produktu podczas transportu ponosi reklamujący.

Jeżeli do Produktu nie jest dołączana karta gwarancyjna podstawą do świadczeń gwarancyjnych jest dokument potwierdzająca zakup reklamowanego Produktu (faktura VAT)

Okres gwarancji udzielanej przez SALANDER wynosi 1 rok i biegnie od daty zakupu wskazanej na fakturze VAT. 

Ujawnione w okresie gwarancji Wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Produktu wraz dokumentami , które zgonie z Regulaminem są wymagane do złożenia reklamacji. W przypadku konieczności uzyskania opinii producenta z siedzibą za granicą, termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o dodatkowe 30 dni, o czym SALANDER niezwłocznie poinformuje Kupującego.

Wymienione lub naprawione Produkty będą odesłane na koszt SALANDER przesyłką pocztową lub kurierską na adres Kupującego wskazany w formularzu reklamacji.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz niekompletnej przesyłki będą rozpatrywane tylko wówczas, jeżeli w Dowodzie Dostawy zostanie zawarty opis uszkodzenia Produktu potwierdzony przez Przewoźnika.

Termin składania reklamacji dotyczącej niekompletnej przesyłki wynosi 5 dni roboczych.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Kupującego wszelkie koszty pokrywa Kupujący.

 

Ochrona danych osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych Użytkownika (Kupującego) jest SALANDER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławska 39 lok.2.

SALANDER otrzymuje Dane Osobowe Użytkownika w wyniku rejestracji Użytkownika na stronie internetowej, złożenia zamówienia, zapisu do newslettera. W wyniku zapisu do newslettera, SALANDER prosi Użytkownika o podanie adresu e-mail. W wyniku złożenia zamówienia i/lub rejestracji w sklepie, SALANDER otrzymuje od Użytkownika następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. W przypadku firmy, Użytkownik jest dodatkowo proszony o podanie nazwy firmy, adresu firmy oraz numeru NIP firmy.

SALANDER przetwarza Dane Osobowe Użytkownika (Kupującego) w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w tym nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub jej rozwiązania. Są także profilowane w celach marketingowych oraz archiwizacji.

Dane Osobowe Użytkownika (Kupującego) są również przetwarzane przez Przewoźnika w celu dostarczenia przesyłki. Dane zgodnie z żądaniem Użytkownika (Kupującego) są przekazywane do Przewoźnika. Wybór sposobu dostarczenia zamówienia jest jednocześnie zgodą na przekazywanie danych do firmy kurierskiej w celu realizacji przesyłki.

Dane Użytkownika są przechowywane w bazie danych SALANDER w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, marketingowych, analiz statystycznych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

SALANDER zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik (Kupujący) ma prawo do żądania od SALANDER zaprzestania przetwarzania  Danych Osobowych Użytkownika (Kupującego) w celach marketingowych,, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)

Lista podmiotów przetwarzających dane osobowe:

 • Edrone (z siedzibą przy ul. Szlak 77/220, 31-153 w Krakowie)
 • Shoper.pl (z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 w Krakowie)
 • Highrise HQ LLC (z siedzibą przy 30 North Racine Avenue #200 w Chicago, IL 60607, USA)
 • ifirma.pl (z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 241B, 53-234 we Wrocławiu)
 • Apaczka.pl (z siedzibą przy ul. Klimczaka 1, 02-797, w Warszawie)
 • InPost S.A. (z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552, w Krakowie)
 • RUCH S.A. (z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872, w Warszawie)
 • PGS PRACOWNIA GIER SZKOLENIOWYCH SP. Z O. O. (z siedzibą przy ul. Puławskiej 39/2, 02-508 w Warszawie)
 • Instytut Badań i Rozwoju IOCUS (z siedzibą przy ul. Jarzębinowej 8, 03-289 w Warszawie) 0

Dane będą powierzane i przetwarzane w USA w związku z realizacją usługi hostingu i wykorzystania systemu CRM i korzystanie z usług sklepu oznacza jednocześnie zgodę na powierzanie danych do USA.

Dane Osobowe Użytkownika (Kupującego) przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa i nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, które nie uczestniczą w realizacji Zamówienia. Danych Osobowe Użytkownika (Kupującego) mogą być udostępniane żądanie uprawnionego organu państwowego, na podstawie i w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

 

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego zobowiązania

 

Odpowiedzialność Kupującego oraz SALANDER z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ograniczona jest do wartości szkody rzeczywistej.

SALANDER odpowiada wobec Kupującego, będącego Konsumentem za niezgodność z Umową Sprzedaży zakupionego Produktu w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Niniejszym wyłączona zostaje odpowiedzialność SALANDER wobec Kupującego nie będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

 

Zasady użytkowania gier

 

Prawa autorskie do gier dostępnych w Sklepie Internetowym Salander są zastrzeżone dla autorów poszczególnych gier, tj: PGS Pracownia Gier Szkoleniowych sp. z o.o., RSVP Design Ltd, HRDQ i Thiagi. Żadnej części gry nie wolno powielać, przechowywać, kopiować czy przekazywać w żadnej formie (elektronicznej, mechanicznej, kserograficznej, fotograficznej, zapisu na taśmie czy innej) bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia od autora.

Kupujący nie jest uprawniony do:

 • komercyjnego udostępniania Gry w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim w jakimkolwiek zakresie;
 • sporządzania kopii Gry w jakikolwiek sposób i na jakichkolwiek nośnikach informacji;
 • wynajmowania, odstępowania, zbywania, zwielokrotniania, wydzierżawiania Gry lub jej części;
 • dokonywania tłumaczeń, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji w Grze. Modyfikacje lub inne wymienione wyżej zmiany stanowią naruszenie prawa autorskiego.

Zmiana regulaminu

SALANDER zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium